در خرید نرم افزار مورد نظرتان کدام مورد موثر تر می باشد؟ 
قیمت نرم افزار
31% (174)
امکانات نرم افزار
21% (119)
میزان اثر بخشی نرم افزار در کسب و کار
20% (109)
سادگی استفاده از آن
13% (72)
خدمات پشتیبانی
9% (49)
بروز رسانی مستمر
6% (34)
تعداد آراء : 557