در خرید نرم افزار مورد نظرتان کدام مورد موثر تر می باشد؟ 
قیمت نرم افزار
27% (132)
امکانات نرم افزار
22% (108)
میزان اثر بخشی نرم افزار در کسب و کار
21% (102)
سادگی استفاده از آن
14% (69)
خدمات پشتیبانی
9% (43)
بروز رسانی مستمر
6% (30)
تعداد آراء : 484