در خرید نرم افزار مورد نظرتان کدام مورد موثر تر می باشد؟ 
قیمت نرم افزار
25% (116)
امکانات نرم افزار
23% (106)
میزان اثر بخشی نرم افزار در کسب و کار
22% (101)
سادگی استفاده از آن
14% (64)
خدمات پشتیبانی
9% (42)
بروز رسانی مستمر
7% (30)
تعداد آراء : 459